Beschouwing der ... Nederlandsche insecten

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen, of Nederlandsche insecten, naar hunne aanmerkelyke huishouding, verwonderlyke gedaantewisseling en andere wetenswaardige byzonderheden, volgens eigen ondervinding beschreeven, naar 't leven naauwkeurig getekend, in't koper gebracht
Periode: Negentiende eeuw
Achttiende eeuw

Specificaties