Portret Gerardus Johannes Nahuys (1738-1781)

Periode: Achttiende eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Nagelaten leer-redenen van wijlen den wel-eerw. zeer geleerden heere Isaäk de Leeuw … over de 6 eerste vss. van den brief des ap. Judas, benev. eene doorlopende verklaring over den zelven gehelen brief en het 2e hoofdst. des 2en briefs van Petrus / door G.J. Nahuys

Het leven van Gerard Johan. Nahuys, laatst hoogleeraar in de godsgeleerdheid en kerklyke geschiedenissen te Leiden en beroepen predikant aldaar / door Petrus Hofstede