Jan Cornelis de Man

Middelburg 1818-1909
Arts, conservator geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden, fossilia, de ouderwetsche kamer, zoölogie en (waarnemend) mineralia

Specificaties

 • Lid
  1845-1909
 • Functie
  Conservator, voorzitter, bestuurslid
 •  
  Geschenken

  1856: een beker, vroeger in de Oude Kerk bij het Nachtmaal in gebruik
  1866: een profielsteen met masker gevonden in Wanteskuipe, G3357
  1872
  : flesje met helmvlies, G2438
  1874-1879: wapenbord, G2613
  prehistorische beenderen van een o.a. mammoet, NHG22001, NHG22002
  1876: doos met heelkundige instrumenten, G2435
  toegangspenning tot de hortus te Amsterdam, GM1926
  1880: verzameling van meer dan honderd soorten van in Zeeland gelegde eieren
  1880-1884: hoekkast met een glazen deur, G2221
  een door F.J.M. Bourdrez en A. Huisman gemaakte kaart van Zeeland met de vindplaatsen van de objecten in de Steenen Kamer
  1882: tanghaak, G2578
  tabaksdoos, G2124
  1882-1884: tondeldoos, G2103
  1883: hoornkern rund, 451-1
  1883-1890: paardenhalsbel, G2257
  1884-1888: tabakscomfoor, G2095
  1885-1893: bronzen munt van Filips de Schoone van Frankrijk, moneta duplex
  zwarte myte van Filips IV, hertog van Brabant, brons
  bisschoppelijk muntje van Luik, brons
  1885-1897: foto van het olieverfschilderij van Paulus de Wind door J.P. van Aers, ZI-IV-0944
  1886: verklaring barometer, ZI-Aanwinsten 376
  1888: enige voorwerpen, beenderen en grondsoorten uit de vliedbergen van Walcheren
  voor 1890: derrie uit Walcheren
  tekening darinkdelven
  mosselen met klei en veen
  incrustratie uit het zeekanaal
  eerste vingerkootje van een paard, 00034-15
  pijpekop, 789-22
  fragment van een kan uit 1586
  baardmankruik
  grote stenen pot, 781-10
  apothekerspotje, 789-12
  drie borden, 820-1
  1893-1902: een exemplaar op liquor van het Doodskloppertje, Anobium
  Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandse wees, 1824 door dhr. Kousemaker te Nisse
  1894: gelooide mensenhuid, G2439
  1895: flesje met windselen, G2440
  zonnewijzer, G2864
  1896: noot van Caspo caspa salvitans
  fragment van een lamp en een stuk steen uit Nieuwlande, 842
  1897: modellen schavot, pijnbank en radbraadtoestel, G2421
  stenen kogels
  1897-1902: drie calques van kaartjes van het zuidelijk deel van de muur van Middelburg
  1898: tekening van de voormalige Praeceptor School, ZI-II-0680
  insigne gedragen door de bestuursleden van de Oranjetentoonstelling te Middelburg
  ca 1900: barometer
  1903: tekening van een loden kan gevonden in Westkapelle, ZI-III-0489
  1904: De geneeskundige school te Middelburg, 2e deel
  1907: drie haardstenen uit de Brakstraat, 931-1, 932-10, G3360-31

 • Publicaties
 • Voorlezingen

  1861: Over het pulvis sympatheticus
  1867: De overblijfsels van het geloof aan devinatie in Zeeland
  1869: Over den doornhaai en de slangster, NHG98-038
  Over de doodsbeenderen, in het strand achter Westhove gevonden
  Over den maanvisch; de vreemd gekleurde mol, NHG26147; den vinvisch, wiens kolossale kop door hem zelven...was geprepareerd
  Over de achtarm; het eijernest van de zeekat; den krokodil van de Ganges enz.
  1870: Over een merkwaardig stuk kienhout bij het graven van het kanaal door Walcheren gevonden
  Over de onvoldragen cetacée, G19-004
  1873: Over de dubbel-monstra
  Over o.a. eene slang uit Akyab, de bungaris annularis
  1874: Over de defect-monstra
  [Als lid van de Afdeling Natuurkundige Wetenschappen]
  1874-1879: Over den in het 5e district van Zeeland levenden boomkikvorsch
  Over verschillende reptilia afkomstig van de Congo-rivier
  Over het krokodillenei met een daarin bevat foetus, NHG98-168
  Over den vroeger vermelden Elandshoorn uit de Schelde, GV-4
  Over een zeer grooten paardensteen
  Over een in Walcheren gevangen otter
  Over de soorten van garnaal of steur die men in en rondom Zeeland vindt
  Craniologische opmerkingen over schedels gevonden boven de poort van het Fort Rammekens
  Over schedels gevonden te Reimerswale
  Over den zoogenaamden processus frontalis van het slaapbeen, zooals die bij vele Chinese schedels voorkomt
  1880: Over de wetenschappelijke beteekenis van eier-verzamelingen en over de algemeene ovologie [n.a.v. de schenking van zijn verzameling eieren]
  1881: Het afnemen van ziekten te Middelburg, bepaald van pokken, typhus en koortsen van 1792 tot 1881
  1883/84: Over de beteekenis van de amphibiën en reptilia mbt het epitellurische leven van thans en lang vervolgen tijdperken, met name de beteekenis van het cerebrospinaal stelsel der kruipende dieren [n.a.v. een schenking, zie persoonskaart Johannes Adrianus Kruyt]
  1885: De uitbarsting van Krakatau nav eene hoeveelheid asch daarbij opgevangen
  Over een achttal menschenschedels uit Atjeh, door dhr Walraven ter bezichtiging aangeboden
  Over eene vogelsoort "de notenkraker", nav een destijds geschoten exemplaar
  1886: Over de vrouwendracht ten plattelande, voornamelijk in Walcheren
  Over de in het "Compendium de médicine dosimétrique" van dr. A. van Renterghem behandelde geneesleer
  1890: Over eetbare aarde, zogenaamde ampoh of ampich, G3651
  1891: Over den ondergang van Reimerswaal
  1893: De Westmonsterkerk en hare omgeving op de groote Markt te Middelburg
  1895: Over eene blaaspoliep (physolia) uit de collectie van dr Goemans
  1897: Over de topographie van Middelburg
  1901: Over de naamsoorsprong en fata van Valckenisse en Vinckenisse n.a.v. schenking G3416, 825-19

 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Zoon van Johannes de Man Jzn en Maria Elisabeth Tauscher. Studeerde geneeskunde in Leiden. Vestigde zich als arts in Middelburg, waar hij samen met A.A. Fokker de afdeling Zeeland van de KNMG oprichtte. Trouwde 1849 Neeltje Elizabeth Kamerman. Woonde in de Lange St. Pieterstraat. Hun drie kinderen waren allen conservator van het Zeeuws Genootschap. Ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag ontving hij in 1888 een gouden erepenning van het Genootschap. In 1893 werd hij benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandsche Leeuw.
  Het Zeeuws Genootschap bezit een grote collectie handschriften en brieven van J.C. de Man. Zie hiervoor de catalogus van ZB|Bibliotheek van Zeeland. Digitaal beschikbaar op www.zeeuwsarchief.nl
  In Archief schreef hij 'Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum, met 2 afbeeldingen en uitslaande tabel', 'Beenderen van den mammouth en van het uitgestorven rund, opgevischt in den omtrek van Zeeland, met houtsneden in den tekst', 'Een elandshoorn, opgevischt in de Schelde; mededeeling over eenige beenderen in of nabij Zeeland gevonden', 'Derde mededeeling over in de Schelde gevonden beenderen', 'Het afnemen van sommige ziekten in Middelburg', 'De wettelijke bepalingen op het vroegere leveren van medicijnen door doctoren te Middelburg', 'Vluchtbergen in Walcheren, waarvan in 1887 nog overblijfselen waren te vinden (met kaart en platen)', 'Bedenkingen tegen het aannemen van een Burcht als begin van Middelburg', 'De groote markt te Middelburg', 'De vluchtbergen in Schouwen, de Bevelanden en Tholen (met kaarten)' en 'Het wapen van Domburg'. 
  In 1904 vroeg hij vanwege zijn hoge leeftijd ontslag als mede-conservator van de geschiedkundige voorwerpen en zeldzaamheden, de fossilia en de ouderwetse kamer. Het werd hem op de meest eervolle wijze verleend.

 • Links

  Biografisch portaal: 27127167

Gerelateerd

Hoornkern rund

Voorraadpot

Zalfpotje

Pijpenkop

Bord

Modellen schavotten en pijnbanken

Kist met medische instrumenten

Fles met helmvlies

Fles met gelooide mensenhuid

Wapenbord familie Seylmaker

Zonnewijzer

Fles met windselen

Borstwervel van een potvis

Snoer met eieren

Tabakskomfoor

Vuurslag en tondeldoos

Tabaksdoos

Tanghaak

Zwarte rat, Rattus rattus

Mensenkopje

Toonhaai, Mustelus mustelus

Eieren van de zwartkop

Eieren van de geelgors

Nest van een braamsluiper

Haardsteen met twee gekroonde hoofden

Haardsteen met Ahasveros en Haman

Fragment van een vuurklok

Tekening van een loden kan