Tremissis, nabootsing

Periode: Zesde eeuw

Specificaties

Gerelateerd

Tremissis, nabootsing Justinus I of II

Tremissis, nabootsing Justinianus

Tremissis, nabootsing Mauritius Tiberius