Maria Goverdina Antonia (Marie) de Man

Middelburg 1855-Oegstgeest 1944
Numismate, conservator munten en penningen van het Genootschap, schilder, tekenaar, auteur

Specificaties

 • Lid
  1890-1944
 • Functie
  Conservator
 •  
  Geschenken

  1893: muts uit de Congo, G3648
  1895: dertig Romeinse munten
  1896: Zeeuwse assignaten
  1898: Bijdrage over het Swastica
  1901: Kruger penningen
  1909: erven de Man, portret J.C. de Man, G1614
  1913: met haar zuster, Nieuwlandse bruidje, oud 1017
  1916: met haar zuster, zeven stukken lint
  1917: penning Risseeuw
  1919: Gezicht in Gapinge 1855
  tand van een mammoet
  schelp Tridacna gigas, NHG00724
  1920: tekening seinstation Domburg, ZI-II-0117
  1921: verzameling strandvondsten Domburg
  anti-annexatiepenning
  tekening huis Domburg, ZI-II-0113
  1922: gildepenning van schutterij de Edele Busse, koper
  gildepenning 1592 rederijkerskamer het Bloemken Jesse, koper, GM0869
  tolloodje voor betaalde belasting, 1820
  loodje van 15 stuivers, 1823
  loodje van 10 stuivers, 1831
  oortje te Antwerpen geslagen z.j., GM4118
  Bourgondische kruisrijksdaalder 1584, GM4110
  Halve Unierijksdaalder 1595, GM4177
  gouden dukaat met vijf pijlen
  1602, twaalfde arendsdaalder, GM4398
  1658, halve rijksdaalder met de halve maan
  1660, halve zilveren rijder, oude slag, GM4204
  1660, halve rijksdaalder met staande man, GM4228
  1669, oort met borstbeeld van prins Maurits, GM4552
  1682, hoedjes of vrijheidsschelling
  1683, hoedjes of vrijheidsschelling met pijlbundel
  1689, tienschellingstuk, GM4403
  1727, stuiver met zwemmende leeuw, GM4530
  1731, hoedjesschelling
  1754, scheepjesschelling
  1758, duit met kabelrand
  1765, achtste rijksdaalder, GM4369
  1773, kwart rijksdaalder of dertientje
  1776-1791, vier achtste rijksdaalders
  1785, scheepjesschelling
  1793, halve rijksdaalder
  1793, zilveren rijder of ducaton
  1923: algemene jubileumspenning 25-jarige regering Koningin Wilhelmina door J.C. Wienecke
  gedenkpenning 25-jarig regeringsjubileum Koningin Wilhelmina, door C.J. van der Hoef
  1924: bronzen herinneringspenninkjes uitgegeven door het Comité tot leniging van den nood in Duitschland
  penning t.g.v. 50e verjaardag A.C.A. Plasschaert, door R. Wichers Wierdsma, GM1921
  1925: grote collectie Domburgse strandvondsten
  1927: kannetje, G2018
  mesheft, G3371
  1929: Figuerboeck 1575
  muntgewichtdoosje, G2713
  drie plattegronden van het oude Domburg, ZI-III-0472, ZI-III-1336
  1933: met haar zuster, een papier turfmaker, G2282
  1935: met haar zuster, twee bedsteegordijnen, G0093
  1936: met haar zuster, schilderij voormalige houtzaagmolen Nieuwland, G1677
  met haar zuster, schilderij Zaaddorsen op Walcheren, G1676
  met haar zuster, twee versierde bamboekokers, 3600-Z-7575
  met haar zuster, een sirihschaar, 3600-Z-3182
  met haar zuster, een antiek sirihtoestel, Java, 3600-Z-3165
  met haar zuster, een Japanse zelfmoordenaar, G3677
  met haar zuster, stenen bijl in houten steel
  met haar zuster, een Japanse pijp, 3600-ZG-2176
  1939: met haar zuster, Walcherse streekdracht

 • Vervaardiging Records
 • Publicaties
 • Gerelateerd
 • Extra informatie

  Dochter van Jan Cornelis de Man en Neeltje Elizabeth Kamerman. Al op jonge leeftijd slechthorend geworden. Ongehuwd. Publiceerde regelmatig over numismatische onderwerpen. Van haar hand was ook de eerste bijdrage van een vrouw in Archief. Het Zeeuws Genootschap bezit allerlei correspondentie van Marie de Man. Zie hiervoor de catalogus van ZB|Bibliotheek van Zeeland. Digitaal te raadplegen op www.zeeuwsarchief.nl 
  In Archief schreef zij 'De prijspenningen van de voormalige Teeken-Academie te Middelburg', 'Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg', 'De Opleesrol der begrafenis van Jacoba Duvelaer, 18 Februari 1667', 'Worden op het platteland van Walcheren de dooden nog in een laken gespeld, begraven?' en 'De munten, tot nu toe op en in het strand bij Domburg gevonden, geven slechts bij benadering licht over de toenmalige bevolking en over den tijd, dat de kuststreken zijn bewoond geweest, met naschrift door P.J. van der Feen jr.'. Zie voor haar correspondentie met Van der Feen over de Domburgse vondsten: Familiearchief van der Feen inv.nr. 1089.

 • Links

  Biografisch portaal: 53217561
  RKD

Gerelateerd

Vaasje

Muntgewichtdoos Martinus de Bacquer

Tridacna gigas

Punthaak

Schelphoed

Beugeltas

Schaar

Mes en vork in schede

Oorijzer met stikjes

Beuk

Linten

Stiklief

Schort

Rok

Onderrok

Schoenen

Labedissen

Mouwen

Pop Nieuwlandse bruidje

Afbeelding gedenkpenning G. N. de Stoppelaar

Insigne Middelburgsche Meisjes Mulo

Portret Jan Cornelis de Man

Hulde aan Marie de Man

Hulde aan Albert A.C. Plasschaert

Tarwedorsen op Walcheren

Bourgondische kruisrijksdaalder 1580-1585

Oord z.j. (Statenoord)

Halve Leicesterrijksdaalder met 7 provinciewapens

Halve dukaton of halve zilveren rijder

Halve dukaat of rijksdaalder 1659-1668

Dukaat of rijksdaalder, 1672-1795

Achtste dukaat of pietje 1762-1793

Twaalfde arendsdaalder van 5 groot

Dubbele daalder of 10 schelling 1685-1693

Stuiver 1681-1737, piedfort

Oord 1669-1671

Pijp

Resten van een woning

Plaquette Paul Kruger

Fibula

Hulp aan Duitsland door Zeeuwen

Mesheft Maria met Christuskind

Kermisjak

Kaphoedlinten

Prijspenning koepokinenting

Voormalige houtzaagmolen Nieuw- en St.-Joosland

Tekening glazen beker en twee kralen

Drie fragmenten Merovingisch glas

Vondsten strand van Domburg

Benen haarkam

Munten gevonden strand Domburg

Doodskist gevonden strand Domburg

Merovingische kralen

Dakpan Germaanse vloot

Muts uit Angola

Sirihstel

Pinangschaar

Ondergang van de Lusitania

Sceatta Serie D/2c

Sceatta Serie E, Gepluimde Vogel/K

Sceatta Serie E, Stekelvarken/E

Sceatta Serie D/8

Sceatta Serie X/31

Beeld uit Japan

Sceatta Serie J/37

Sceatta Serie E, Stekelvarken/E

Sceatta Serie C/2b

Sceatta Serie X/31

1000 Tsien China

Sceatta Serie E, Stekelvarken/Mixed

Sceatta Serie E, Stekelvarken/A

Inhuldiging prins Willem IV

Japanse waterpijp

Bamboekoker

Seinpaal Domburg

Denier, graafschap Loon, Arnold V

Muntgewicht ½ gouden rijder Nederlanden

Muntgewicht 2 excelente Spanje

Muntgewicht 1 forint Hongarije

Muntgewicht 4 escudo Spanje

Muntgewicht 2 dinar Marokko

Noodmunten van Middelburg 1572-1574

Openluchtspel 350-jarig jubileum bevrijding Middelburg

Zinken van Duitse marineschepen

Spotpenning Belgische annexionisten

Steunpenning Nansen-comité

Jak van paarse katoen

Restanten tegeltableau hond

Restanten tegeltableau kat

Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij

Pijpaarden hoofdje

Mesheft met Eva

Bakenloodje de Mijl 24 S

Bakenloodje de Mijl 24 S

Bakenloodje de Mijl 15 S

Bakenloodje de Mijl 10 S

Penning huwelijk koningin Wilhelmina met prins Hendrik

Penning 25-jarig huwelijk Wilhelmina en Hendrik

Twee stukjes leer

Papierturfmaker

Draagpenning departement Schelde en Maas

Beloningsmedaille voor vaccinaties

Voorbeelden Zeeuwse assignaten

Klompenhuisje Vlissingen

Vroedschapspenning Haarlem

Vaderlands-historisch volksfeest Arnhem