Dossier: Beterschap

Brief van Petronella Moens aan Johannes van Dam (Hs 4461)

Mijnheer en hooggeachte Vriend!

Met hartelijke leedwezen heb ik uw ongunstige toestand vernomen, vooral deed het mij verdriet dat gij gedwongen waart u naar het hospitaal te begeven, daar dat zoo volstrekt strijdig is met U verlangen, doch nu het toch zoo is mijn vriend! moogt gij niet moedeloos worden; het is geen deugd wanneer wij tevreden zijn dan als alles naar onzen wensch gaat; neen de waarlijk groote edele ziel weet zich ook te schikken naar de omstandigheden waarin hij zich bevind. En voor zoover ik U heb leeren kennen goede brave Van Dam! moogt gij op waren zielen adel (die veel hooger te schatten is als wapenschilden en adelbrieven) roemen. Houd dan ook moed mijn vriend! immers wanneer wij denken dat alles donker en treurig is, vinden wij niet zelden een spoedige uitkomst. Ik zal doktor Alexander schrijven, of zelf gaan spreken, ik zal U hem aanbevelen, en dringend verzoeken dat hij U wegens zwakke gezondheid voor den dienst ongeschikt verklaart, ik hoop dat dit helpen zal, doch wij moeten geduld hebben, en waarom zoudt gij dat ook niet trachten te bewaren? gij zijt een Christen; en schoon wij in onderscheiden kerken God en Jezus onzen zaligmaker aanbidden, wij hebben toch dezelfde Christenpligten te vervullen; en weten dat het lijden ons door de liefderijken hand van onzen hemelschen vader wordt toegezonden, niet om ons nodeloos te bedroeven, maar om ons waarachtig geluk te bevorderen [1v] Gij wilt dus ook (dit vertrouw ik) in Uw lot te vreden zijn niet waar? na lijden toch volgt verblijden, maak U niet schuldig door ongeduld of moedeloosheid, denkt dat Uw Christelijken moed dat Uw waare grootheid beproefd wordt; en staat zij de proef met Christelijke lijdzaamheid door? dan voorzeker zal God die de liefde zelf is U uit genade belonen. Kunt gij een grooter lijden uitdenken dan onze Goddelijke verlosser ondergaan heeft? en hij leed onschuldig, daar wij toch zondaren zijn. Ook leed de Goddelijken Jezus ons ten voorbeeld, vol moed en geduld. Vaarwel mijn vriend! gij wordt niet vergeten, goede menschen hebben achting voor U en daar op hebt gij ook het hoogste regt, zoowel door braafheid als door bekwaamheid. Spoedig hoop ik keert gij weer hersteld in de ouderlijke woning, met de oprechtste hoogachting en vriendschap noem, ik mij Uwe deelnemende vriendin
P MOENS

[Adres] Den heer Van Dam in het hospitaal

Transcriptie J. de la Hayze

Gerelateerd

Brief van Petronella Moens

Hs 4461

Brief van Petronella Moens

Hs 4462

Silhouet Petronella Moens

ZI-IV-0651

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Brief uit Parijs

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

Verzuchting van een afgewezen kandidaat

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen