Dossier: Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

GM1449

 

(Verhandeling gehouden tijdens een vergadering van de leden van het Zeeuws Genootschap tussen 1817 en 1823. In vet toegevoegd de nummers van de penningen die zich in 2023 in de collectie van het Genootschap bevinden.)

los velletje:

naar Van Loon Nederl. Historiepenningen

[marge: Aldus vervolgende kon men een fraaij deconf. maken in den smaak van dat van D. Chevellier]

 

                 
Ao 1566     1D bl. 77   GM1448
  1570     bl. 135   GM1449
  1572 & 1573.1574 bl. 159, 171, 180     Middelb GM4917, GM4922, GM4927, GM4936
  1574     bl. 192   GM1194
  1575     bl. 204   GM2025
  1576     bl. 217 Zzee GM4945, GM4946
  1577     bl. 232   GM1451
  1577     bl. 240      
  1580     bl. 282   GM2018
  1581     bl. 295 Vliss.    
        bl. 296 Veere    
  1582     bl. 313   GM1454
  1584     bl. 345   GM1199
  1584     bl. 348   GM1457


GM1451GM4917[2]
Het Volkskarakter der Zeeuwen geschetst uit deszelfs Munten en Gedenkpenningen

Gelijk het karakter eener Natie gekend word door deszelfs groote Mannen & roemrugtige daden, zoo word het tafereel nog levender door de beschouwing van deszelfs Munten & Gedenkpenningen. Zij zijn sprekende bewijzen van het doorgaand Volksgevoelen, en heldere fakkels voor de Geschiedenis.

De onsterfelijke Van Loon heeft met onbegrijpelijke vlijt en naarstigheid alle die Monumenten verzameld afgeteekend en in koper laten graveeren en de Tweede Klasse van het Koninglijk Instituut bevlijtigt zich om die Uitgave te verbeteren en aan te vullen. Moge die poging wel gelukken [2v] en vele Beminnaars der Penningkunde of Bezitters van Gedenkpenningen worden opgewekt om deze loffelijke onderneming te ondersteunen!

GM4946Inmiddels kan het niet anders dan bevorderlijk zijn aan dat oogmerk, dan zich meer en meer gemeen te maken met de Vaderlandsche Gedenkpenningen en in den zelver beschouwing op te merken den geest der tijden, waarin zij geslagen wierden.

GM4922De beeltenissen trouwens, die zij dragen en de volzinnige opschriften, waar mede zij prijken, herinneren ons niet alleen aan vele gewigtige gebeurtenissen en lotgevallen des Vaderlands, aan den moed der Voorvaderen, aan hun vertrouwen op de Goddelijke bijstand, maar ook aan den indruk die zulke openbare beeldspraken (marge: zulke wandelende Memento’s Beth-Els en Ebenhaëzers) maakten op het Volk en zelf op de Vijanden des Vaderlands.

Het zou welligt niet moejelijk zijn deze stelling met onlochenbare bewijzen te staven. [marge: Maar wie waagt zich op zulk een ruime zee? Wie onderneemt dit heerlijk tafereel met juiste verwen te schetsen? Vergun mij M.H, dat ik het wage er eene proef aan te nemen, voor zoo veel het [3] klein Gewest betreft, dat wij bewonen, dat zich kenmerkt door eenen zwemmende Leeuw met het randschrift Luctor & Emergo. Zouden wij in deze vernuftige beeldspraak en in het daartoe betrekkelijk motto niet de uitdrukking lezen van Zeelands geologische ligging in het midden der zeebaren, maar tegelijk ook opmerken den kommerlijken toestand van dat Gewest in het jaar 1584, na den moord van den Vader des Vaderlands te Delft gepleegt?

GM1454De Staten van Zeeland drukten althans hun smartgevoel zeer eigenaartig uit door eenen Penning te doen slaan, aan de eene zijde dragende des Prinsen zinnebeeld, den vogel Halcyon op de zee dobberende met het randschrift Saevis tranquillus in undis, en aan de keerzijde het Wapen van Zeeland, omgeven van die der Ridderschap & Steden van Zeeland, en rond het eerste Luctor et Emergo. Eene zinspreuk dus nu niet gebruikt en voordaan eigen gebleven [3v] aan de Zeeuwsche zegels en Gedenkpenningen, zoo veel mij althans bewust is.

Om echter in deze Geschiedkundige en Numismatische beschouwing eenige orde te houden, zal ik ten aanzien der Zeeuwsche Gedenkpenningen den leidraad volgen, door van Loon getrokken, zonder gewag te maken van de zulke, die op last der Staten van Holland en Zeeland geslagen zijn, als welker toepassing niet zoo direct tot ons oogmerk schijnt te dienen.

Wij zullen dan eerst spreken van de Zeeuwsche Gedenkpenningen, die geslagen zijn voor het plegtig verbond der Unie van Utrecht en de instelling eener afzonderlijke Provinciale Munt.

[5] WelEdGeb. Heere Rethaan Macaré in handen.

[5v] Bij gelegenheid moge de Heer Macaré eens deze gedagte vervolgen!
Olim meminisse juvabit.

Transcriptie J. de la Hayze

Gerelateerd

Noodmunt Middelburg, daalder 1573

GM4927

Noodmunt Middelburg, halve daalder 1573

GM4922

Noodmunt Middelburg, halve daalder

GM4917

Noodmunt Middelburg, halve daalder 1574

GM4936

Noodmunt Zierikzee, daalder

GM4945

Noodmunt Zierikzee, kwart daalder 1576

GM4946

Geuzenpenning

GM1194

Onlusten in Zeeland

GM1448

Walcheren vrijgebleven van stormrampen

GM1449

Afgebroken vredesonderhandelingen

GM2025

Ontruiming van Tholen

GM1451

Besluit aanbieden leiderschap tijdens de oorlog

GM2018

Prins van Oranje aangesteld

GM1454

Moedig gedrag Staten van Zeeland

GM1457

Overlijden prins Willem I

GM1199

Volkskarakter der Zeeuwen op basis van penningen

Hs 3511

Gerelateerd

Pieter Johannes Rethaan Macaré

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Brief uit Parijs

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

Verzuchting van een afgewezen kandidaat

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen