Dossier: Brief uit Parijs

Parijs 20 November 1765

Mijn Heer en Hoogge-agte Vrind!

Hoe gaarne gewenst had UEd eerder berigten van mijne komst in deze nieuwe waereld te geven, is zulks door menigvuldige bezigheden tot nog toe onmogelijk geweest; thans hebbe d Eer UEdle nogmaals voor UEdles addressen minzaam te bedanken; hopende d’een of d’ander tijd in staat te zijn UEd zulks te recompenseeren.|
Over Gend, Rijssel, Arras, Amiens, Rouaan te Parijs gearriveerd zijnde hebbe al het t merkwaardige voor t grootste gedeelde bezigtigd en t zedert den 4den November s’morgens het verband in L Hotel dieu, de lessen van dheer Sabatier in d’invalides, en die van dheer Levret in de vroetkunde met veel vermaak bijgewoond; in L Hoteldieu heeft dheer Moraud gepasseerde zaturdag 4 kinderen van de steen gesneden, en een luxatie van t os femoris tragten te reduceeren, dog t zelve is naa verscheide reizen, vrugteloos afgeloopen; naa mij berigt is, zal dheer Moraud voorzeide luxatie in dezelve staat laaten berusten.
Wijl het hof zig tegenswoordig nog te Fontaine bleau bevind, hebbe UE letteren aan d’heer Renard niet kunnen overhandigen, die van dheer La Mothe welke zig te Bordeaux bevind zijn onder couvert van Mad Caron reeds bezorgt.
Niets zal mij aangenaamer zijn dan UEdle hier ter plaats in t een of ander van dienst te konnen zijn: mijn woonplaats is ten huize van Mad: Caron (rue de Noyers) – Naa mij in UEdles vrindschap aanbevolen, en UEdles beminde van mijn respect verzekert te hebben ben ik met alle Hoogagting, Mijn Heer Hoogge-agte Vrind
UEDLsDWDien: s Vrind Samuel de Wind

Adres:
Mijn Heer
D Heer N.N. Galandat, Heel- en Vroedmeester te Vlissingen

Transcriptie J. de la Hayze

Het verslag van deze reis is te vinden in Hs 8003.d.1.

Gerelateerd

Journaal reis naar Frankrijk

Hs 8003.dl.1

Brief van Samuel de Wind sr

Hs 4690

Gerelateerd

David Henri Gallandat

G1599

Samuel de Wind Sr.

G1807

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

Verzuchting van een afgewezen kandidaat

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen