Dossier: Verzuchting van een afgewezen kandidaat

Alexander François Sifflé, mede-oprichter van de Zeeuwsche Courant, wordt niet gekozen in de raad van Middelburg en verwoordt zijn frustraties in onderstaand vers.

 

 

 

 

 

Verzuchting van een Gedropen Kandidaat
(Sifflé)

Zij willen mij niet hebben
Tot Lid van hunnen Raad,
Schoon ik mij mogt betoonen
Een vurig Kandidaat.
Wat moeite ik heb genomen,
Wat laagheên ‘k heb gedaan
Om met het gros der Kiezers
Op goeden voet te staan.

Zij willen mij niet hebben
Tot Lid van hunnen Raad,
Ik kan het niet begrijpen -
‘k Ben geen Aristokraat,
Maar liberaal = vrijzinnig
Tot ’t puntje van mijn teen,
De Grondwet is mijn Bijbel…
‘k Liep toch een blaauwe scheen.

Zij willen mij niet hebben
Tot Lid van hunnen Raad,
Al strooide ik duizend briefjes,
Waar slechts mijn naam op staat.
Ik - Zeeuwsche Lamartine -
Sta bloot voor zulk een hoon!
Wat zou Piepa wel zeggen:
“Ook Sander! gij, mijn Zoon!”

Zij willen mij niet hebben
Tot Lid van hunnen Raad
Thands is mij ook benomen
Mijn laatste toeverlaat,
Geen Eerste of Tweede Kamer -
Geen Staten van ’t Gewest -
’t Is al voor mij gesloten ....
Wat is er dat mij rest?

Zij willen mij niet hebben
Tot Lid van hunnen Raad,
Dat ‘s ’t loon nu van mijn tobben
Tot heil van Stad en Staat!
Al liep er zucht naar glorie
Voor ’t eigen Ik soms bij -
Nu hebben zij me in ’t Ootje ....
Ach, leelijk in de lij!

Zij willen mij niet hebben
Tot Lid van hunnen Raad -
Doch ’t zal hen toch berouwen
Wanneer het is te laat.
‘k Zal in mijn Krant hen troeven,
Daar kunnen zij op aan -
En blijf, schoon Uitgefloten,
Toch ’t Haantjen van de Baan!

[1v] N.B. Zoo over de post gezond aan de leden van de Societeit St. Joris. 1851

Transcriptie J. de la Hayze

  

Gerelateerd

Verzuchting van een gedropen kandidaat

Hs 4049

Gerelateerd

Alexander François Sifflé

ZI-IV-0818

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Brief uit Parijs

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen