Dossier: Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Brief van Servaas Johannis den Boer aan J. Polderman (Hs 4444)


Wilsdruf den 28 Julij 1813

Mijn Heer en Vrind!

Ik neem de vrijheid UEd deze toe te zenden dewijl ik mij overtuigd houde dat UEd niet onverschillig is hoe ik het in mijn omstandigheden maak – terwijl ik u dit schrijf ben ik godlof nog gezond en welvaarend en heb aan niets gebrek dan geld en kleederen want betaalen werd hier in het geheel niet gedaan zo dat ik zelfs zo veel niet heb dat ik mijn Linnen kan laaten wassen goed kwartier heb ik, ik leg nu reeds over den vijf weeken in een kwartier en ik zal er blijven zo lang ik in Wilsdruf lig – ik heb heden de Wacht in het hospitael en schrijf u uit mijn Chambre de Garde deze Wacht heb ik van de drie dagen eens, zodat ik van de drie nachten er maar twee uit mijn kleederen gaan – de Hospitaalen zijn hier alle nog vol zieken en geblesseerden, gisteren avond zeer ontijdig ontfingen wij er nog 300 van Dresden – Men spreekt hier sterk van vrede, de wapenstilstand is weder tot den 20 Augustus verlengt. Veele gelooven dat st: Napoleon ons de Vrede zal aanbrengen. Morgen gaan ik naar Dresden voor dienst afseeren. Ik hoop de Turksche gezanten welke bij den keizer zijn als dan te zien. Veelligt weet UEd dat de perte twee Ambassadeurs naar Dresden heeft afgevaardigt ten Einde met Zijn Majesteit te confereeren – troepen trekken er [1v] nog bij aanhoudendheid door benevens geschut en allerleij krijgstuig ik lig in een kleine stad waar door alles trekken moet bijna iederen nacht hebben de burgers hier zwaare inkwartiering door dien dit plaatsjen aan de groote weg naar Dresden leid de burgers in Saxen moeten zeer veel lijden, dewijl hier niets gedistribueerd word dan op plaatsen daar vaste Etapes zijn nu hebben zij hier in Wilsdruf juist geen Etape en dit maakt het ongeluk der burgers uit want ons geheele Hospitaal dat dagelijks 180 daalders kost zonder de medicijnen moet door de burgerij bekostigd worden. Want geloofd mijn lieve vriend dat de franschen niets van dien aart contribueeren. Zijn Saxische Majesteid doet veel aan Zijn vrienden – het volk is hier even als het volk in holland en daarmede weet gij wat ik zeggen wil - ik denk zeer spoedig te Wemeldingen te zijn ik heb de middelen ter bekoming van mijn ontslag aan mijn famillie voorgeslagen ik hoop dat zij daar in zullen consenteeren. Ik verzoek UEd als gij in goes komt dienaan gaande eens met mijn vader of broeder te spreeken ik heb door een brief van Mijn broeder bericht ontfangen dat Mijn vrouw bij mijn vader ge eeten heeft, ik beken dat zulks mij zeer verheugd heeft ook schrijft hij mij dat de zaak het mijn vader thans zeer wel staat gode Zij dank voor deze Wending had dezelve over een jaar plaats gehad ik had nu in Saxen niet geweest maar dit is nu zo basta! – Intusschen solliciteere ik UEd de plaats alsnog voor mijn Vacant te houden Want indien mijn famillie in mijn voorslag accordeert [2] zo ben ik met october te huis.

Zo op het oogenblik treed mijn Chirurgijn Major binnen de Kamer, Zijn Edele verhaalt mij dat Zijn Majesteid naar parijs vertrekt dit zijn alle goede tijdingen – ik wenschte wel een geheelen dag UEd hier eens bij mijn te hebben Edog dit zijn ijdele wenschen. Wij hebben een Winter voorhanden als god mij den gelegenheid geliefd te vergunnen waar in ik UEd veel zal konnen verhaalen want ik heb al veel gezien. Egter moet gij mij nimmer dan dood Arm te huis verwachten.
Hier breek ik af naar de Hartelijke groetenis aan Ued ge*** familie als ook aan Mijn vrouw en kinderen zegt haar *** bij aanhoudendheid de beste gezontheid geniet en d*** hoop dat zij in alles voldoen zal het geen ik haar i*** mijn laaste brief geschreeven heb - groet voorts alle de Burgers van Wemeldingen en zegt hun dien naar Mijn vragen dat ik alle uuren ja Elke Seconde aan hun gedenke want zij zijn nimmer uit Mijn Gedachten.
En hier mede heb ik den Eer te zijn
Mijn Heer & Vriend

Uw Dw Dienaar en Vriend

S.J. den Boer, Ch. aide Maj***

[3] NO. 19 GRANDE ARMEE
Mons
Le Maire
de Wemeldingen
Departement Bouches d l’Escaut
Arrondissement et Kanton
de Goes
ter Goes 

Er zijn stukken van de brief afgescheurd, De delen die ontbreken zijn met *** aangegeven.

Transcriptie J. de la Hayze.

Gerelateerd

Speelkaarten

G1802

Verslag over de oorlogshandelingen in Saksen

Hs 4445

Portret van Napoleon

ZI-IV-0127

Gezicht in Wemeldinge

ZI-II-1653b

Eerste brief oorlogshandelingen Saksen

Hs 4444

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Brief uit Parijs

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

Verzuchting van een afgewezen kandidaat

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen