Dossier: Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Brief van Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke aan Frederik Nagtglas, 25 juli 1862 (Hs 1822)

Schoonenburg 25 julij

Wel Edel Geboren Heer

In een verzegeld pakje zend ik u bij deze mijn dankbaar hart voor uwe hiernevens teruggaande bijdrage over den West Kappelschen dijk, waar wegens derzelver aangenamen en uwer waardigen inhoud u bij vervolg een standbeeld voor wacht nevens our mutual friend Willebrord te bezoldigen uit het fonds van handel en nijverheid, hetgeen volgens uw schrijven op bl. 5 toch over belangrijke kapitalen beschikt.
Ik zal over den Expositie d’Economie domestique eenige informatie trachten in te winnen, en zoo ik ze krijgen kan ze u dadelijk mededeelen.
Met gevoelens van achting, Vriendschap verblijf ik uwen op maandag terugkeerenden Dienstwillige Dienaar
Doet wel en zijt vrolijk!!
(het kasteel van Batavia)                                           keer om

ZI-II-0073[1v] Het is u immers bekend dat Keizer Napoleon in 1810, ofschoon niet te Westkappel toch te Domburg geweest is, ofschoon de Middelburgsche Courant van 15 Mei van dat jaar zulks niet vermeldt (die Couranten berusten op de archiefkamer ten Stadhuize) zoo meen ik zulks toch zeker te weten, en herinner er mij deze bijzonderheid nog bij dat de Heer Pieter Pous, (de vader van Mevr. Tak van den Griffioen) die Napoleon Monsieur Pause noemde, was aangewezen om hem op die togt te vergezellen, en beide eenigen tijd tête a tête op een der duinen aldaar op een stoeltje hebben gezeten – De Heer Pause was deftig gekleed in het zwart met een driekanten hoed op!! – Ik deel u dit alles met opzet mee om eenigermate uw surtenu te wederspreken, alsof Nap zich in dien [2] afgelegen hoek niet veilig zou gewaand hebben, daar Domburg en Westkapel, vooral in dien tijd, toen de weg naar D. niet bestraat was toch wel even afgelegen van Middelb waren.
Ziet die Courant alsmede van zaterdag den 12 er eens op na - het was vrijdag den 11 mei hij Domb. bezocht.

Het staat mij nog als de dag van gister voor den geest, dat Napoleon den 10 mei Middelb binnen kwam, hij was te paard met detachementen Poolsche Lanciers voor en achter zich. Ik stond voor het plaatsje van d Hr v Berlekom op den Vlissingschen weg, toen mijn Vrouws vader de Hr Schorer hem aansprak en kreeg met een lans, toen ik vooruit wou lopen nog bijna een steek in het lijf van een der Lanciers.

dat is nu toch 52 jaar geleden!!

Transcriptie J. de la Hayze

Gerelateerd

Buitenplaats Schoonenburg

G1805-01

Portret van Napoleon

ZI-IV-0127

Napoleon in Domburg

Hs 1822

Gerelateerd

Jacob Hendrik Schorer

Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke

Frederik Nagtglas

ZI-IV-0154-93

Pieter Pous

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Brief uit Parijs

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

Verzuchting van een afgewezen kandidaat

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen