Dossier: Weeklacht van het stoomjacht Stad Middelburg

Het stoomjacht Stad Middelburg werd op 28 december 1852 te water gelaten op de scheepswerf van Fop Smit onder Nieuwlekkerland. Gebouwd voor de vaart tussen Middelburg en Rotterdam, kampte het schip op 5 juni 1853 opeens met machineproblemen. Passagiers en goederen werden toen overgezet op de stoomboot Stad Zierikzee.

Afgeluisterde Wee-klagt van het Nieuwe !! Snelvarende !! ijzeren!! Stoomjagt !! 
Stad Middelburg    
 
Verschrikk’lijk is het lot, dat mij toch is beschoren,
 (zoo deed “Stad Middelburg” haar stemme gistren hooren)
’k geniet het leven pas , ’k ben in mijn prilste jeugd
 en ach! ik lij slechts pijn, ’k heb smart in plaats van vreugd.
’k heb ’t water in mijn borst, mijn vochten zijn ontstoken
en gist’ren heb ik nog mijn waterblaas(1) gebroken
ik heb de binnenkoorts, mijn gansche ligchaam zweet
En morgen, O! welk lot! word ik geopereerd (2)
Dan breekt men mij het lijf aan groote en kleine stukken
en ten gevolg hiervan, loop ik misschien op krukken
mijn gansche ligchaam wordt al meer en meer verzwakt
en mijne ééne zij is reeds geheel verzakt
en dat ’s mijn ligchaam, slechts maar dan die ziele plagen
doorvlijmen mij het hart, verkorten mijne dagen
Ja! gist’ren moest ik nog het droevig schouwspel zien
dat een bejaarde vrouw, haar bijstand mij kwam biên.

[1v] mijn Zierikzeesche zus, bezwaard met tal van jaren
heeft gistren in mijn plaats, nog in de buut gevaren
O!  gruwel! in mijn plaats! ik die nog jeugdig ben
pas ‘t daglicht heb aanschouwd en naauw mijn zaken ken.
Ik moest op zulk een wijs met haar dan kennis maken!
Van diepe schaamt’ voel ik mijn aangezicht thans blaken
Ik zag haar henen gaan, gekleed in ’t blaauw en ’t zwart
Heel op haar Zondags O! wat ging mij dat aan ’t hart!
Ik lag op ’t ziekbed neêr en kermend te versmachten
in weêrwil van mijn jeugd, mijn pas ontloken krachten!
en zij, die oude vrouw! stoof deftig mij voorbij
als was z’een jonge maagd, zoo vergenoegd en blij.
Neen, neen, hoe oud ik word’ ik zal het niet vergeten
dat zij, die over mij grootmoeder wel kan heeten
mij heeft beschaamd en hoe men haar nog dank bewijst
en haar belang besteed, om mij te helpen prijst
O! neen dat is te veel, mijn hart kan ’t niet verzwelgen
‘k zie liever van de lijst der levenden mij delgen
want zeker is het, dat ik liever t leven derf
dan dat ‘k op zulk een wijs wel duizend dooden sterf
O! Vader van den Bosch, laat me als je blieft maar zinken
en op een diepe plaats, maar in ’t geheim verdrinken

7 Junij 1853

(1) de heetwaterban
(2) de operatie schijnt tot nader order te zijn uitgesteld

Gerelateerd

Afgeluisterde wee-klagt

Hs 4045

Commieshuisje te Middelburg

ZI-II-0781

Gezicht op de Kinderdijk, Rouaansekaai en Dwarskaai

ZI-II-0295

Gerelateerde dossiers

Journaal van mijn reis door Vrankrijk

Een reisje door Duitsland in 1862

Bericht uit het leger van Napoleon (1)

Bericht uit het leger van Napoleon (2)

Herinnering aan Mr. S. de Wind

Napoleon in Middelburg en Domburg in mei 1810

Wat vermag een vrouw

Beterschap

In dienst van de Garde Impériale

Een reisje naar Axel

Proeven met stinkhout

Brief uit Parijs

Reisje over de Surinamerivier in 1816

Londen in 1790/1791

Semen sabadillies

Vier Romeinse oudheden

Plunderingen in Middelburg in 1787

Kort Verhaal van een geweldig oproer voorgevallen binnen Middelburg in Zeeland van Vrijdag 29 junij

Journaal, gehouden op eene reis van Rotterdam naar Batavia en terug, met het Fregatschip Soerabaya,

Advies betreffende overspel van een predikant rond 1755

Dagboek Maria Johanna Schorer-van de Putte

Strafexpeditie naar de westkust van Guinea 1869

Twee zeldzame voorwerpen

Inzet van Europeanen als arbeiders in Suriname

De invasie van het Mogolse rijk in 1738

Verslag van beschietingen bij Aardenburg van 1 mei 1794 tot 13 januari 1795

Verzuchting van een afgewezen kandidaat

IJsvermaak in Kortgene

Castra Herculis of Witlam?

Zwerftochten langs de Westerschelde

Fietstocht in Zeeland

Kort berigt van het beroemd Eijland Taiowan

Bezoek koning Willem III aan het Zeeuwsch Genootschap in 1862

Jan Wier als bestrijder van het bijgeloof

Zeeland gekend uit Zijne Munten en Gedenkpenningen

Spotdicht op het gezantschap naar Engeland in 1695

Overgave van Middelburg 1944

Een fiets

Goud & tranen